Pripravnici

Javni poziv za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme - pripravnici VSS šumarski smjer

Javni poziv za sklapanje 48 ugovora o radu na određeno vrijeme, radi osposobljavanja pripravnika za samostalni rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali – završen diplomski studij: 1. diplomski studij Šumarstvo
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu
2. diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-540/15-2), te Odluke Uprave Društva, ur.broj: DIR-56-MB-17-1995/04 od 28. travnja 2017. godine, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

JAVNI POZIV

za sklapanje 48 ugovora o radu na određeno vrijeme, radi osposobljavanja pripravnika za samostalni rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali – završen diplomski studij:
1. diplomski studij Šumarstvo
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu
2. diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša.

I

Objavljuje se poziv za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja pripravnika na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali – završen diplomski studij:
1. diplomski studij Šumarstvo
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Vinkovci 4
2. Osijek 5
3. Našice 5
4. Požega 1
5. Bjelovar 5
6. Koprivnica 2
7. Zagreb 4
8. Sisak 3
9. Karlovac 2
10. Ogulin 1
11. Delnice 2
12. Senj 2
13. Gospić 3
14. Split 1
15. Nova Gradiška 5

 

2. diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Vinkovci 1
2 Zagreb 1
3. Buzet 1

 

II

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08).
Na poziv se mogu javiti svi kandidati koji se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovali, odnosno bez radnog iskustva na poslovima VSS šumarskog smjera.

Uvjeti za prijem:
- državljanstvo Republike Hrvatske
- završen diplomski sveučilišni studij:
1. diplomski studij Šumarstvo
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu
2. diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša .

Kandidati sa akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( „Narodne novine“ broj: 107/07 i 118/12) izjednačava se sa odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. Zakona.
U obrascu prijave na Javni poziv, koji se nalazi na web stranici www.hrsume.hr, potrebno je obavezno navesti tražene osobne podatke podnositelja prijave, podatke za kontakt i Upravu šuma Podružnicu za koju se kandidat prijavljuje.
Obrazac prijave potrebno je vlastoručno potpisati.

III

Uz prijavu se prilaže:
-obvezna dokumentacija
  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  3. preslika osobne iskaznice
  4. dokaz o odgovarajućoj stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
  5. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ERPS – ne starija od 30dana)
  6. kandidati koji imaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju na poslovima visoke stručne spreme, dužni su dostaviti potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali
  7. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
  8. potvrda fakulteta o prosjeku ocjena
- dodatna dokumentacija:
  9. dokaz o dodijeljenim nagradama odnosno postignućima za vrijeme školovanja
  10. dokaz o pravu na prednost pri zapošljavanju

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati dužni su nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Kandidati mogu podnijeti prijavu samo za jednu Podružnicu odnosno prijavu za mjesto rada u Podružnici prema mjestu stanovanja.
S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, provest će se intervju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.
Mjesto i vrijeme održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. (www.hrsume.hr) najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata.
Izabrani kandidati će o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme biti obaviješteni putem na e-maila ili telefonom.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme bit će poslani samo izabranim kandidatima.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14; Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, „Narodne novine“ broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11; Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, „Narodne novine“ broj: 157/13 i 152/14; Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, „Narodne novine“ broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), dužna je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

IV

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 15 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

s pozivom na broj: DIR-56-17-4549.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.

Rok za prijavu teče od 01. kolovoza 2017. godine.

 

Obrazac prijave doc

Javni poziv za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme - pripravnici VSS šumarski smjer pdf