Nalazite se ovdje: Početna Općekorisne funkcije šuma

Općekorisne funkcije šume

 

Ovim putem sve obveznike plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šume, obavještavamo da je na snazi novi Pravilnik načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma („Narodne novine“, broj: 19/2015.) te se sredstva uplaćuju na žiroračun državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 5126 – OIB (uplatitelja). Stupanjem na snagu navedenog Pravilnika stavljen je van snage Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (“Narodne novine, broj:  22/2007.iI 39/2012.)

Račun za uplatu:

IBAN HR1210010051863000160
HR68 5126-OIB(uplatitelja)

 

Konačni obračun dostaviti na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

p.p. 900

OKFŠ

10001 Zagreb

Dokumenti:

NOVI PRAVILNIK (NN br.19/2015, 20.02.2015.)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Što je OKFŠ?

 
Očuvanje prirode i čovjekova okoliša su najviše vrijednosti ustavnog poretka RH

Ustav Republike Hrvatske posvećuje veliku pažnju šumama jer je šumski fond potencijalno jedno od najvećih nacionalnih bogatstava Hrvatske.
U vlasništvu Republike Hrvatske je 78% ukupne površine šuma i šumskog zemljišta. Šume su najsloženiji ekosustav na Zemlji.
Svojim postojanjem i djelovanjem na širu i užu okolicu, šume povoljno utječu na zaštitu zemljišta od razornog djelovanja oborina i vjetrova, na režim voda, klimu, prinos poljoprivrednih
kultura, stanje vodnih akumulacija, na odvijanje prometa, na zdravstvene i higijenske uvjete života, na razvoj turizma, ljepotu krajolika, a čak i na dužinu ljudskog života.
Šume, osim što su neiscrpan rezervoar drveta i drugih šumskih proizvoda, jedan su od bitnih uvjeta egzistencije društvene proizvodnje i života ljudi uopće.
Ono što šumu čini nezamjenjivom za zaštitu i unapređenje čovjekova okoliša jest činjenica da se općekorisne funkcije šuma, koje su od vitalnog značenja za održavanje zraka, vode i
zemljišta kao najvažnije komponente životne sredine, ne mogu nadoknaditi nikakvim tehničkim sredstvima.
Specifičnost šume je da je obnovljivo prirodno bogatstvo. Sa 95% prirodnih šuma, hrvatske šume svojim velikim blagotvornim utjecajem na okoliš imaju iznimnu prednost u europskom
prostoru.Specifičnost gospodarenja šumama

Specifičnosti gospodarenja šumama su:
1 ) dugoročni proizvodni (gospodarski) ciklus,
2 ) višestruke funkcije i koristi od šume (općekorisne i proizvodne - gospodarske funkcije),
3 ) veliki razmak između vremena izvođenja radova (pošumljavanje, njega, čišćenje, prorede i dr.) i vremena postizanja ekonomskih efekata što nadilazi ljudski vijek,
4 ) veće potrebe ulaganja u šume od materijalnih mogućnosti društva,
5 ) nejednaki uvjeti gospodarenja,
6 ) obavljanje proizvodnje (gospodarenja) na vrlo velikim površinama.

Smatra se da je dugoročnost proizvodnog ciklusa šumske proizvodnje (dugogodišnji biološko-tehnološki proces-ophodnja), kao najbitnija specifičnost gospodarenja šumama, riješena i
osigurana na najbolji način u tekstu Zakona o šumama jer rješava pitanja osiguravanja biološke obnove šuma (zakonski osigurana sredstva za općekorisne funkcije šuma, po osnovi naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma), te i obaveze države kao vlasnika šume. Kada se govori o financiranju biološke obnove šuma, podrazumijeva se obuhvaćanje pune cijene koštanja svih radova koji spadaju u biološku obnovu šuma.
Tržišni principi poslovanja u šumarstvu kao i u drugim gospodarstvima, moraju doći do izražaja svugdje gdje je to moguće, jer se država ne treba trajno baviti gospodarskim poslovima. Ona
to može činiti samo u onom dijelu i vremenu koje je neophodno da se zaštite opći društveni interesi.
Republika Hrvatska je specifična po vlasničkoj strukturi šuma, gdje prevladavaju državne šume, što omogućuje opravdanu intervenciju države na nacionalnoj razini u osiguravanju dodatnih
sredstava za biološku obnovu šuma. Ovakva tekovina očuvanja nacionalnog bogatstva je ponos naših šuma i hrvatskih državljana. 

 

Definicija općekorisnih funkcija šuma prema Zakonu o šumama

Zakonom o šumama (NN-140/05) šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu, te u članku 3. piše:

Općekorisne funkcije šuma jesu:

- zaštita tla od erozije vodom i vjetrom,
- uravnoteženje vodnih odnosa u krajobrazu te sprečavanje bujica i visokih vodnih valova,
- pročišćavanje voda procjeđivanjem kroz šumsko tlo te opskrba podzemnih tokova i izvorišta pitkom vodom,
- povoljni utjecaj na klimu i poljodjelsku djelatnost,
- pročišćavanje onečišćenog zraka,
- utjecaj na ljepotu krajobraza,
- stvaranje povoljnih uvjeta za ljudsko zdravlje,
- osiguranje prostora za odmor i rekreaciju,
- uvjetovanje razvoja ekološkoga, lovnog i seoskog turizma,
- očuvanje genofonda šumskog drveća i ostalih vrsta šumske biocenoze,
- očuvanje biološke raznolikosti genofonda, vrsta, ekosustava i krajobraza,
- podržavanje opće i posebne zaštite prirode (nacionalni parkovi i dr.) šumovitog krajobraza,
- ublaživanje učinka stakleničkih plinova vezivanjem ugljika te obogaćivanje okoliša kisikom,
- opća zaštita i unapređivanje čovjekova okoliša postojanjem šumskih ekosustava kao biološkog kapitala velike vrijednosti te
- značenje u obrani zemlje i razvoju lokalnih zajednica

 

Nalazite se ovdje: Početna Općekorisne funkcije šuma