POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

HRVATSKE ŠUME d.o.o., sukladno odredbi čl. 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl.broj OU-540/15-2), Odluke Uprave Društva, ur.broj: DIR-56-MB-17-1995/04 od 28. travnja 2017. godine, objavile su na web stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. dana 26. rujna 2017. godine ponovljeni Javni poziv za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, radi osposobljavanja pripravnika za samostalni rad na radnom mjestu iz zanimanja za koje su se školovali.

Opširnije...

Javni natječaj za prikupljanje ponude za najam stana UŠP Osijek, šumarije Tikveš

Stan-kuća u Naselju Tikveš na adresi Tikveš 19b sagrađen na kč. br. 1885 u k.o. Lug upisan u z.k. ul. 957, posjedovni list 953, kao vlasništvo HŠ d.o.o. UŠP Osijek površina predmetnog stana iznosi 56 m2 a početna cijena najma iznosi 302,40 kn (tristodvije kunečetrdesetlipa) . Stan se sastoji od kuhinje, dvije sobe, pomoćnih prostorija.

Opširnije...

Odluka o konačnom odabiru kandidata za obavljanje poslova materijalnog knjigovođe i administratora

Uprava HŠ d.o.o. objavila je dana 29. svibnja 2017. godine na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, ur. broj: DIR-56-17-3548/01, za radna mjesta u HŠ d.o.o. uključujući Administratora i Materijalnog knjigovođe. Ovom Odlukom, temeljem provedenog postupka javnog natječaja, utvrđuje se konačni odabir kandidata za obavljanje poslova u HŠ d.o.o.

Opširnije...

OBAVIJEST O OBJAVI REZULTATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA U DIREKCIJI HŠ d.o.o., SEKTOR PRAVNIH POSLOVA

Uprava HŠ d.o.o. objavila je dana 10. srpnja 2017. godine na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, ur. broj: DIR-56-17-4259/01, za radno mjesto Spremačice u Direkciji HŠ d.o.o., Sektor pravnih poslova. S prijavljenim kandidatima/kinjama obavljen je razgovor. Uprava HŠ d.o.o. objavljuje konačan odabir kandidata/kinja za radno mjesto Spremačica u HŠ d.o.o., Direkcija, Sektor pravnih poslova.

Opširnije...