OBAVIJEST o sklopljenim ugovorima o radu na određeno vrijeme ( pripravnici SSS – smjer šumarski tehničar)

Uprava HŠ d.o.o. objavila je dana 14. studenog 2017. godine na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr Javni poziv za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, ur. broj: DIR-56-17-1995/19, za radno mjesto pripravnika SSS – smjer: šumarski tehničar. Temeljem provedenog postupka javnog poziva te sukladno zaključku Povjerenstava za odabir kandidata, sklopljeni su ugovori o radu na određeno vrijeme za radno mjesto pripravnika SSS – smjer: šumarski tehničar.

Opširnije...

Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta SAVJETNIK za fondove EU, razminiranje i požare, VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LOVSTVO, REFERENT ZA RADNE ODNOSE, VODITELJ POSLOVANJA, STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU NA RADU I PROTUPOŽARNU ZAŠTITU OBJEKATA, ČISTAČICA – DOSTAVLJAČICA, SPREMAČICA, Tehnolog rasadničke proizvodnje, Revirnik, Čuvar šuma i lovišta – pomoćnik revirnika.

Opširnije...

Javni natječaj za prikupljanje ponude za najam stana UŠP Osijek, šumarije Tikveš

Stan-kuća u Naselju Tikveš na adresi Tikveš 19b sagrađen na kč. br. 1885 u k.o. Lug upisan u z.k. ul. 957, posjedovni list 953, kao vlasništvo HŠ d.o.o. UŠP Osijek površina predmetnog stana iznosi 56 m2 a početna cijena najma iznosi 302,40 kn (tristodvije kunečetrdesetlipa) . Stan se sastoji od kuhinje, dvije sobe, pomoćnih prostorija.

Opširnije...

Odluka o konačnom odabiru kandidata za obavljanje poslova materijalnog knjigovođe i administratora

Uprava HŠ d.o.o. objavila je dana 29. svibnja 2017. godine na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, ur. broj: DIR-56-17-3548/01, za radna mjesta u HŠ d.o.o. uključujući Administratora i Materijalnog knjigovođe. Ovom Odlukom, temeljem provedenog postupka javnog natječaja, utvrđuje se konačni odabir kandidata za obavljanje poslova u HŠ d.o.o.

Opširnije...