Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na poslovima direktora Sektora u Direkciji, Sektor ostalih djelatnosti

Objavljeno: 12. lipnja 2017.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-540/15-2), Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću donosi

O D L U K U

I

Utvrđuje se da je Uprava HŠ d.o.o. objavila dana 29. ožujka 2017. godine na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima direktora Sektora u Direkciji HŠ d.o.o., ur. broj: DIR-56-17-1643/04.
Utvrđuje se da je Uprava HŠ d.o.o. Odlukom o konačnom odabiru kandidata za obavljanje poslova direktora Sektora u Direkciji HŠ d.o.o., ur. broj: DIR-56-17-1643/61 od 24. svibnja 2017. godine utvrdila konačni odabir kandidata za obavljanje poslova direktora Sektora u Direkciji HŠ d.o.o. izuzevši odabir kandidata za obavljanje poslova direktora Sektora ostalih djelatnosti u Direkciji HŠ d.o.o.

II

Ovom Odlukom, utvrđuje se da nije izabran kandidat za obavljanje poslova direktora Sektora ostalih djelatnosti u Direkciji HŠ d.o.o.

III

Ova Odluka bit će objavljena na internetskoj stranici http://www.hrsume.hr .

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem objavljenog Javnog natječaja za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima direktora Sektora u Direkciji HŠ d.o.o., ur. broj: DIR-56-17-1643/04, u otvorenom roku zaprimljene su prijave kandidata za obavljanje poslova direktora Sektora u Direkciji HŠ d.o.o., uključujući i poslove direktora Sektora ostalih djelatnosti.

Provođenjem postupka utvrđeno je da zbog formalno pravnih uvjeta nisu još ispunjene pretpostavke za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova direktora Sektora ostalih djelatnosti.

Sukladno navedenom, odlučeno je kao u izreci.

 

Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na poslovima direktora Sektora u Direkciji, Sektor ostalih djelatnosti pdf